Honorarium za prowadzenie konkretnej sprawy ustalane jest indywidualnie podczas spotkania z Klientem, a jego wysokość uzależniona jest między innymi od takich czynników jak: nakład pracy adwokata, rodzaj zlecenia, stopień skomplikowania sprawy, ilość dostarczonych przez Klienta dokumentów podlegających analizie, wartość przedmiotu sporu.

Wskazanie rozwiązania danego problemu jest poprzedzone gruntowną analizą stanu faktycznego i prawnego danej sprawy, wskazaniem szans pozytywnego jej zakończenia, sposobu prowadzenia sprawy oraz kosztów i ewentualnych opłat sądowych koniecznych do poniesienia dla przeprowadzenia danej sprawy.

Kancelaria oferuje elastyczną politykę rozliczeń z Klientami i wybór najatrakcyjniejszej dla Klienta formy rozliczenia. W indywidualnie wybranych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia honorarium na raty.

Honorarium adwokata nie obejmuje opłat sądowych, kancelaryjnych i skarbowych, a także kosztów dodatkowych np. kosztów sporządzenia opinii rzeczoznawcy, tłumaczenia dokumentów sporządzonych w językach obcych, wydania urzędowych odpisów i zaświadczeń.

Sposoby rozliczenia

Wynagrodzenie ryczałtowe

Polega na zapłacie z góry ustalonej kwoty za wykonanie konkretnego zlecenia np. udzielenia porady prawnej, sporządzenia umowy cywilnoprawnej bądź analizy projektu umowy, sporządzenia pisma procesowego bądź opinii prawnej czy też reprezentacji Klienta przed sądem w danej instancji. Tego typu forma rozliczeń stosowana jest także w ramach umowy o stałą obsługę prawną firm, zwykle przy przyjęciu stałej stawki miesięcznej.

Stawka godzinowa

Wysokość wynagrodzenia uzależniona od ilości czasu poświęconego na rzecz Klienta oraz przyjętej stawki za jedną godzinę pracy adwokata. Końcowa wysokość wynagrodzenia jest ustalana po realizacji zlecenia albo upływie przyjętego okresu rozliczeniowego (zwykle miesiąca) na podstawie szczegółowego zestawienia czynności, czasu poświęconego na ich wykonanie oraz ustalonej stawki godzinowej. Ten sposób zalecany jest podmiotom korzystającym w sposób permanentny z pomocy prawnej jednakże w nieokreślonym z góry wymiarze czasowym.

Wynagrodzenie mieszane (success fee)

W niektórych sprawach, zwłaszcza w zakresie dochodzenia odszkodowań, ze względu na ich charakter ustalone z Klientem honorarium może składać się z dwóch elementów: wynagrodzenia podstawowego, zwykle ryczałtowego oraz wynagrodzenia dodatkowego, uzależnionego od wyniku postępowania (success fee), które stanowi określony uprzednio procent od uzyskanego świadczenia. Wynagrodzenie dodatkowe wypłacane jest jedynie w przypadku uzyskania pozytywnego dla Klienta rozstrzygnięcia w założonej na początku wysokości.