Adwokat Tomasz Leśnik świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów będących osobami fizycznymi, jak również osobami prawnymi na którą składa się w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie opinii prawnych
 • opracowywanie treści pism procesowych, w tym w szczególności pozwów, wniosków, apelacji, skarg i odwołań
 • reprezentacja Klienta aż do prawomocnego zakończenia postępowania oraz wsparcie w postępowaniu egzekucyjnym

PRAWO CYWILNE

 • sprawy spadkowe w tym dział spadku
 • sprawy o zapłatę
 • odszkodowania
 • zasiedzenie, rozgraniczenie, zniesienie współwłasności, droga konieczna

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • pełnienie funkcji inspektora danych osobowych
 • sporządzanie dokumentów związanych z RODO
 • przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa danych osobowych
 • szkolenia pracowników

ODSZKODOWANIA

 • sprawy o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia w szczególności za wypadki drogowe, błędy medyczne, szkody na mieniu, wypadki przy pracy

EGZEKUCJA i WINDYKACJA

 • wsparcie przy odzyskiwaniu należności, reprezentowanie Klienta w toku postępowania egzekucyjnego, powództwa przeciwegzekucyjne

PRAWO KARNE
PRAWO WYKROCZEŃ

 • występowanie w sprawie w charakterze obrońcy oskarżonego i obwinionego z uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego, prawa karnego skarbowego
 • występowanie w sprawie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego i sporządzanie aktów oskarżenia

PRAWO
ADMINISTRACYJNE

 • sporządzanie odwołań od decyzji organów administracji, organów rentowych i ubezpieczeniowych, sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

PRAWO RODZINNE

 • rozwód, separacja
 • podział majątku
 • władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, alimenty

PRAWO UMÓW

 • sporządzanie umów cywilnoprawnych i gospodarczych oraz analiza prawna projektów umów